Algemeen

De Stichting Maastrichtse Componisten werd opgericht op 6 augustus 2009,  verder te noemen de Stichting.
De Stichting heeft haar zetel in Maastricht en is ingeschreven in de KvK te Maastricht onder nummer 14119885.
Fiscaal nummer 821102114.
Per 6 augustus 2009 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens

Statutaire naam: Stichting Maastrichtse Componisten
Contactadres: Penningmeester, Largostraat 2, 6217 EG Maastricht
Telefoonnummer: +31652497987
Website: www.maastrichtsecomponisten.eu


Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer P.G.G. Eggen
Secretaris: Mevrouw J.R.A. ter Linden
Penningmeester: De heer K. Damhof
Bestuurslid: De heer M. Vermeulen
Bestuurslid: De heer A.L.H.M. Harmes
Bestuurslid: De heer J.J.F. van den Boogard

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel

De Stichting heeft ten doel;

 1. het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd, gestudeerd en/of gewerkt hebben in Maastricht en hiermee een aantoonbare band hebben;
 2. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk zijn.

De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het doel worden verkregen door:

 1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling;
 2. subsidiegelden en sponsorgelden;
 3. toevallige baten.

Beleid

Het beleid van de Stichting is er op gericht om minimaal een keer per jaar een voorstelling te organiseren waarmee een van de doelen, zijnde het tot klinken brengen van muziek van Maastrichtse componisten, gerealiseerd wordt.

Uitgevoerde activiteiten

De stichting heeft diverse activiteiten, groot of klein, veelal in samenwerking met andere partners, uitgevoerd.
Dit waren onder meer:

 1. Vrijheid-Vrede-Veerkracht: drieluik i.s.m. Stichting Dialoog Maastricht (o.a. uitgevoerd tijdens Festival Musica Sacra (2014)
 2. WO I en Maastricht: muziektheatervoorstelling in Gebouw M (Tapijnkazerne) i.o.v. Tout Maastricht (2014)
 3. Henri Hermans Festival: bijdrage aan programmering en muzikale uitvoering (2014)
 4. Diverse plaquettes: o.a. Carl Smulders (2013 – voormalig woonhuis Stadspark), Henri Hermans (2014 – voormalig woonhuis Prins Bisschopsingel en geboortehuis te Nuth) en Andree Bonhomme (2015 – geboortehuis Alexander Battalaan).
 5. Patina: muziektheatervoorstelling i.s.m. Studium Chorale (2015)
 6. Enkele reis naar het Paradijs – theatrale muzikale route i.o.v. Festival Musica Sacra (2015)
 7. Batta & Co: drie-daags festival gewijd aan cello/piano muziek van o.a. Maastrichtse componisten, i.s.m. Stichting Cello Sonate Nederland (2015)
 8. Nieuwjaarsconcert i.s.m. Ensemble 88 (2016)
 9. Onthulling plaquette Jean Lambrechts in Maastricht (19 juni 2016)
 10. Onthulling plaquette Jean Lambrechts in Tongeren (25 juni 2016)
 11. Opening Elisabeth Strouven Huis (2016)
 12. Jean Lambrechts 80 jaar - een muzikale hommage (2 oktober 2016)
 13. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2016)
 14. Nieuwjaarsconcert 'Europe Calling' i.s.m. Ensemble 88 (2017)
 15. Over Grenzen - theatraal concert i.s.m. VIA ZUID talentmakelaar (mei en september 2017)
 16. Jekerklassiek - programma onderdeel m.m.v. A' Meuse Saxophone Quartet (juni 2017)
 17. Concert en plaquette onthulling Jo van den Booren (oktober 2017)
 18. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2017)
 19. Nieuwjaarsconcert i.s.m. Ensemble 88 en het Neue Musik Ensemble Aachen (januari 2018)
 20. Jekerklassiek - programma onderdeel i.s.m. Blazersensemble Zuiderwind (juni 2018)
 21. Concert en plaquette onthulling Matty Niël i.s.m. Stichting Matty Niël (oktober 2018)
 22. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2018)
 23. Concert Frans Mulder (juni 2019)
 24. Jubileumweekend (juni 2019)
 25. Concert en plaquette onthulling Robert Heppener (oktober 2019)
 26. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2019)
 27. Plaquette onthullingen online Arno Dieteren, Rick Debie en John Slangen (oktober 2021)
 28. Concert ten behoeve van plaquette onthullingen  (november 2021, uitgesteld)

Meer informatie over al deze activiteiten en nog meer kleinere activiteiten staan op www.maastrichtsecomponisten.eu vermeld (zie Terugblik).

Financiën

BALANS
Boekjaar Boekjaar Boekjaar
2020 2019 2018
ACTIVA
Vlottende activa
BTW-restitutie  €          21,00  €     3.967,00  €     1.167,00
Bank  €   10.870,69  €   10.757,53  €   11.661,82
ACTIVA totaal  €   10.891,69  €   14.724,53  €   12.828,82
PASSIVA
Eigen vermogen
Inleg oprichters  €        700,00  €        700,00  €        700,00
Overige doel reserves  €     1.600,00  €     1.600,00  €     1.600,00
Ingehouden winsten voorgaande jaren  €     6.064,53  €     8.009,29  €     7.422,15
Toegerekend exploitatieresultaat  €        527,16   €  -1.944,76  €        587,14
Eigen vermogen totaal  €     8.891,69  €     8.364,53  €   10.309,29
Overlopende passiva  €     2.000,00  €     2.000,00  €     2.000,00
Overige kortlopende schuld (2017/2018)  €     4.360,00  €        519,53
Af te lossing lening Dominicanen (2019)
PASSIVA totaal  €   10.891,69  €   14.724,53  €   12.828,82
EXPLOITATIEREKENING 2020
(bedragen ex BTW) Boekjaar Boekjaar Boekjaar
2020 2019 2018
Baten
Sponsorbijdragen  €   11.000,00  €   22.300,00  €   12.300,00
Begunstigers  €          75,00  €     5.150,00  €        175,00
Opbrengst activiteiten  €     2.599,00  €        478,60
Eigen bijdrage SMC  €     4.586,31
BTW restitutie over 2019  €     3.967,00
Baten totaal  €   15.042,00  €   34.635,31  €   12.953,60
Lasten
Webkosten  €        132,40  €        634,92  €        379,60
Bankkosten  €        134,40  €        126,25  €        115,75
Algemene kosten  €        180,81  €     3.972,23  €     1.084,07
Partituur/instrumentenhuur  €        108,17  €          36,95
Gagevergoeding artiesten  €   15.616,00  €        250,00
Productie  €   25.082,03  €     9.750,09
Producties: Aflossing lening Boekhandel Dominicanen  €     4.360,00
Bijdrage kosten: Vocallis 2020  €        100,00
Saldo betaalde BTW in 2020  €          21,23
Bijdrage kosten  €        754,00  €        750,00
Lasten totaal     €     4.928,84  €   46.293,60  €   12.366,46
Netto resultaat uit gewone bedrijfsvoering  €   10.113,16   €  -11.658,29   €        587,14
Resultaat na belasting   €   10.113,16    €  -11.658,29   €        587,14

 

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL JAARVERSLAG
PER 31 DECEMBER 2020
VALUTA in €
1. Algemeen.
1.1. De Stichting Maastrichtse Componisten is opgericht op 6 augustus 2009, verder te noemen de Stichting.
1.2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.
1.3 De Stichting heeft ten doel:
- het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd, gestudeerd en/of gewerkt hebbenin Maastricht en hiermee een aantoonbare band hebben.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
1.4 De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het doel worden verkregen door:
1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling;
2. subsidiegelden en sponsorgelden;
3. toevallige baten.
1.5. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal 6 leden. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
2. Waarderingsgrondslagen.
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders weergegeven.
Activa en passiva in vreemde valuta, voor zover voorkomend, zijn omgerekend in euro's aan de koers aan het eind van het jaar. Transacties in vreemde valuta,
voor zover voorkomend, zijn omgerekend aan de koers op het tijdstip van de transactie. De koersresultaten zijn geboekt onder koersverschillen.
De Stichting boekt alle inkomsten en uitgaven in de periode waarin zij als cashflow werkzaam zijn.
3. Vaste Activa.
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. De afschrijvingskosten worden berekend op basis van de technische levensduur van het actief.
In het jaar van aanschaf worden geen afschrijvingskosten berekend.
4. Vlottende activa.
4.1. Handelsdebiteuren.
Aangezien alle ontvangsten worden geadministreerd op basis van het kasstelsel zijn er geen debiteuren te rapporteren.
4.2. Transitoria.
Hieronder vallen nog te verrekenen BTW posten.
5. Liquide middelen.
De liquide middelen zijn ter vrije beschikking van de Stichting.
6. Eigen Vermogen.
Exploitatieresultaten over voorgaande jaren zijn zonder verrekening van vennootschapsbelasting door het bestuur verwerkt in het eigen vermogen van de stichting.
Het bestuur van de Stichting is van mening dat zij vrijgesteld is van het betalen van vennootschapsbelasting. Indien echter vanwege veranderde omstandigheden
vennootschapsbelasting betaald moet worden, dan zal dit rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen, een accumulatie van exploitatieresultaten
van het lopende jaar en de daaraan voorafgaande jaren geboekt gaan worden.
Het exploitatieresultaat over het financiele jaar 2020 is conform het bovenstaande gedeeltelijk in het eigen vermogen verwerkt.
Vanwege de Corona-crisis hebben in het boekjaar 2020 geen activiteiten plaatsgevonden.
7. Langlopende schulden.
Er zijn geen langlopende schulden.
8. Kortlopende schulden.
8.1. Leveranciers.
Onder dit hoofd worden opgenomen alle schulden met een (resterende) looptijd van ten hoogste een jaar.
8.2. Transitoria.
Hieronder zijn opgenomen de nog te verrekenen bedragen.
9. Productie.
Hieronder zijn opgenomen de kosten voor de projecten die in het verslagjaar zijn uitgevoerd.
10. Bijdrage kosten.
Hieronder is opgenomen de bijdrage aan het Festival Vocallis 2020.
11. Personeel.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
12. Statutair Bestuur.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vastgesteld aantal van minstens zes bestuurders.
13. Jaarrekening.
Conform artikel 5 lid 2 van de statuten van de Stichting worden de jaarstukken door het bestuur vastgesteld. Het bestuur besluit het exploitatieresultaat
over het financiele jaar 2020 zonder verrekening van vennootschapsbelasting te verwerken in het eigen vermogen.
Maastricht, 17 januari 2021
Het Bestuur:
De heer P.G.G. Eggen (Voorzitter)
De heer N. Goudkuil (bestuurslid)
De heer  K. Damhof  (Penningmeester)
Mevrouw  J.R.A. ter Linden (Secretaris)
De heer  A.L.H.M. Harmes  (bestuurslid)
De heer  J.J.F. van den Boogard  (bestuurslid)
De heer  P.M. Vermeulen  (bestuurslid)