Algemeen

De Stichting Maastrichtse Componisten werd opgericht op 6 augustus 2009,  verder te noemen de Stichting.
De Stichting heeft haar zetel in Maastricht en is ingeschreven in de KvK te Maastricht onder nummer 14119885.
Fiscaal nummer 821102114.
Per 6 augustus 2009 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens

Statutaire naam: Stichting Maastrichtse Componisten
Contactadres: Penningmeester, Largostraat 2, 6217 EG Maastricht
Telefoonnummer: +31652497987
Website: www.maastrichtsecomponisten.eu


Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer P.G.G. Eggen
Secretaris: Mevrouw J.R.A. ter Linden
Penningmeester: De heer K. Damhof
Bestuurslid: De heer M. Vermeulen
Bestuurslid: De heer A.L.H.M. Harmes
Bestuurslid: De heer J.J.F. van den Boogard

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel

De Stichting heeft ten doel;

 1. het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd, gestudeerd en/of gewerkt hebben in Maastricht en hiermee een aantoonbare band hebben;
 2. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk zijn.

De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het doel worden verkregen door:

 1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling;
 2. subsidiegelden en sponsorgelden;
 3. toevallige baten.

Beleid

Het beleid van de Stichting is er op gericht om minimaal een keer per jaar een voorstelling te organiseren waarmee een van de doelen, zijnde het tot klinken brengen van muziek van Maastrichtse componisten, gerealiseerd wordt.

Uitgevoerde activiteiten

De stichting heeft diverse activiteiten, groot of klein, veelal in samenwerking met andere partners, uitgevoerd.
Dit waren onder meer:

 1. Vrijheid-Vrede-Veerkracht: drieluik i.s.m. Stichting Dialoog Maastricht (o.a. uitgevoerd tijdens Festival Musica Sacra (2014)
 2. WO I en Maastricht: muziektheatervoorstelling in Gebouw M (Tapijnkazerne) i.o.v. Tout Maastricht (2014)
 3. Henri Hermans Festival: bijdrage aan programmering en muzikale uitvoering (2014)
 4. Diverse plaquettes: o.a. Carl Smulders (2013 – voormalig woonhuis Stadspark), Henri Hermans (2014 – voormalig woonhuis Prins Bisschopsingel en geboortehuis te Nuth) en Andree Bonhomme (2015 – geboortehuis Alexander Battalaan).
 5. Patina: muziektheatervoorstelling i.s.m. Studium Chorale (2015)
 6. Enkele reis naar het Paradijs – theatrale muzikale route i.o.v. Festival Musica Sacra (2015)
 7. Batta & Co: drie-daags festival gewijd aan cello/piano muziek van o.a. Maastrichtse componisten, i.s.m. Stichting Cello Sonate Nederland (2015)
 8. Nieuwjaarsconcert i.s.m. Ensemble 88 (2016)
 9. Onthulling plaquette Jean Lambrechts in Maastricht (19 juni 2016)
 10. Onthulling plaquette Jean Lambrechts in Tongeren (25 juni 2016)
 11. Opening Elisabeth Strouven Huis (2016)
 12. Jean Lambrechts 80 jaar - een muzikale hommage (2 oktober 2016)
 13. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2016)
 14. Nieuwjaarsconcert 'Europe Calling' i.s.m. Ensemble 88 (2017)
 15. Over Grenzen - theatraal concert i.s.m. VIA ZUID talentmakelaar (mei en september 2017)
 16. Jekerklassiek - programma onderdeel m.m.v. A' Meuse Saxophone Quartet (juni 2017)
 17. Concert en plaquette onthulling Jo van den Booren (oktober 2017)
 18. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2017)
 19. Nieuwjaarsconcert i.s.m. Ensemble 88 en het Neue Musik Ensemble Aachen (januari 2018)
 20. Jekerklassiek - programma onderdeel i.s.m. Blazersensemble Zuiderwind (juni 2018)
 21. Concert en plaquette onthulling Matty Niël i.s.m. Stichting Matty Niël (oktober 2018)
 22. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2018)
 23. Concert Frans Mulder (juni 2019)
 24. Jubileumweekend (juni 2019)
 25. Concert en plaquette onthulling Robert Heppener (oktober 2019)
 26. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2019)
 27. Plaquette onthullingen online Arno Dieteren, Rick Debie en John Slangen (oktober 2021)
 28. Concert ten behoeve van plaquette onthullingen  (november 2021, uitgesteld)
 29. Plaquette onthulling & concert ter ere van Henri Delnooz (april 2022)
 30. Concert ten behoeve van plaquettes Arno Dieteren John Slangen (juni 2022)
 31. Plaquette onthulling & concert ter ere van Rick Debie (oktober 2022)
 32. Concert Via Maastricht naar Maastricht ter ere van 30-jarig Verdrag van Maastricht  (oktober 2022)
 33. Plaquette onthulling & concert ter ere van Studium Chorale op haar 50e verjaardag (november 2022)
 34. Hommage aan Andrée (Bonhomme) concerten in Heerlen en Maastricht (november 2022)
 35. Inauguratie van de Stadscomponist van Maastricht zijnde Franks Steijns voor een periode van 2 jaar (december 2022)

Meer informatie over al deze activiteiten en nog meer kleinere activiteiten staan op www.maastrichtsecomponisten.eu vermeld (zie Terugblik).

Financiën

€        58,44

BALANS
Boekjaar Boekjaar Boekjaar
2022 2021 2020
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen 2022
Factuur aan BD inzake Bonhomme 2022  €     794,43
Factuur aan BD inzake sponsoring 2o23  €     1.000,00
Restant bijdrage van ESF voor 2023  €     2.000,00
BTW-restitutie  €          1.416,00  €            273,00  €           21,00
Bank  €          9.821,66  €        8.990,87  €   10.870,69
ACTIVA totaal  €   15.032,09  €   9.263,87  €   10.891,69
PASSIVA
Eigen vermogen
Inleg oprichters  €        700,00  €        700,00  €        700,00
Overige doel reserves  €     1.600,00
Ingehouden winsten voorgaande jaren  €    11.501,30  €     6.591,69  €     6.064,53
Restant toerekening winst 2020  €    3.852,00  €     6.064,53
Explotatieresultaat €    830,79  €    -1.879,82
Eigen vermogen totaal  €     13.032,09  €     9.263,87  €   8.891,69
Overlopende passiva  €     2.000,00
Te betalen Plaquettes  €        2.000,00
PASSIVA totaal  €   15.032,09  €   9.263,87  €   10.891,69
EXPLOITATIEREKENING
(bedragen ex BTW) Boekjaar Boekjaar Boekjaar
2022 2021 2020
Baten
Sponsorbijdragen  €   27.400,00  €   1.000,00  €   11.000,00
Begunstigers  €         195,00  €     25,00  €        75,00
Opbrengst activiteiten €         2.064,43
Uitkoop €          500,00
Eigen bijdrage SMC
BTW restitutie  €         712,32  €     3.967,00
Baten totaal  €   30.871,75  €   1.025 €   15.042,00
Lasten
Webkosten  €        185,74  €        135,40 €        132,40
Bankkosten  €        138,59  €        136,50 €        134,40
Algemene kosten  €        58,44  €     1.381,52 €        180,81
Restitutie sponsorbijdrage €        6.798,97
Gagevergoeding artiesten €        12.369,66  €   1.000,00
Advertenties & posters €        2.499,00
Productiekosten €        2.467,88 €     4.360,00
Onkostenvergoeding artiesten €        600,00
Bijdrage kosten: Vocallis €        100,00
Saldo betaalde BTW  €          1.848,93 €          251,40  €          21,23
Kosten locaties €         3.073,75
Lasten totaal     €    30.040,96  €   2.904,82 €     4.928,84
Netto resultaat uit gewone bedrijfsvoering  €   830,79   €  -1.879,82 €   10.113,16
Resultaat na belasting   €   830,79  €  -1.879,82 €   10.113,16

Klik hier voor de meest recente exploitatie & balans van 2022.