Algemeen

De Stichting Maastrichtse Componisten werd opgericht op 6 augustus 2009,  verder te noemen de Stichting.
De Stichting heeft haar zetel in Maastricht en is ingeschreven in de KvK te Maastricht onder nummer 14119885.
Fiscaal nummer 821102114.
Per 6 augustus 2009 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens

Statutaire naam: Stichting Maastrichtse Componisten
Contactadres: Penningmeester, Largostraat 2, 6217 EG Maastricht
Telefoonnummer: +31652497987
Website: www.maastrichtsecomponisten.eu


Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer P.G.G. Eggen
Secretaris: Mevrouw Z.E. Meli
Penningmeester: De heer K. Damhof
Bestuurslid: De heer M. Vermeulen
Bestuurslid: De heer A.L.H.M. Harmes
Bestuurslid: De heer J.J.F. van den Boogard

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel

De Stichting heeft ten doel;

 1. het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd, gestudeerd en/of gewerkt hebben in Maastricht en hiermee een aantoonbare band hebben;
 2. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk zijn.

De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het doel worden verkregen door:

 1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling;
 2. subsidiegelden en sponsorgelden;
 3. toevallige baten.

Beleid

Het beleid van de Stichting is er op gericht om minimaal een keer per jaar een voorstelling te organiseren waarmee een van de doelen, zijnde het tot klinken brengen van muziek van Maastrichtse componisten, gerealiseerd wordt. Sinds de oprichting van de Stichting heeft de Stichting drie keer een Soirée Artistique georganiseerd.

Uitgevoerde activiteiten

De eerste soirée werd gehouden in de Groote Sociëteit te Maastricht op 9 januari 2011.
Vanwege de historische en emotionele waarde van het pand aan het Vrijthof werd voor deze locatie gekozen om deze eerste soiree uit te voeren.

De muziek was van Henri Dumont, Carl Smulders, Matty Niel,  Andrée Bonhomme en Robert Heppener. De musici die voor de uitvoering zorgden waren pianiste Tonie Ehlen, celliste Gemma Serpenti, violiste Manon Meijs, sopraan Hannah Morrison, klarinettiste Kim Rijks en drie gitaristen onder leiding van Remco Roncken. De werken werden ingeleid met een gedicht, geschreven door vijf dichters uit Maastricht, uitgesproken door Sybrand van der Werf. De eerste soirée ging vooraf door een inleiding over het muziekleven in Maastricht, verzorgd door Eric van Royen.

De tweede soirée werd gehouden in de stijlvolle Bonbonnière te Maastricht op 8 januari 2012.

Doris Hochscheid, cello, Frans van Ruth, piano,  Marjolein Bonnema, zang, Manon Meijs, viool en Jet Janssen, piano voerden werken uit van  de Maastrichtse componisten  Alexander Batta,  Joseph Hollman, Andree Bonhomme en Jean Fransen.

Jac van den Boogard, historicus, gaf een inleiding. Fashionclash, mode,  zorgde voor de aankleding van de zangeres en de acteurs Els Roobroeck en Joost Horward. Deze laatste twee gaven tussen de werken door korte spelimpressies over het leven in de tijd van de componisten. Aangezien alle uitgevoerde werken een zoet karakter hadden werden er na de voorstelling bonbons, gemaakt in Maastricht,  uitgedeeld aan alle aanwezigen.

Verder was er een kleine tentoonstelling van schilderijen van de uitgevoerde componisten samengesteld.

De derde soirée artistique werd uitgevoerd in de St. Janskerk te Maastricht op 7 april 2013.

Carl Smulders stond in deze soirée centraal. Werken van hem werden uitgevoerd door Tonie Ehlen en Frans van Ruth, piano, Manon Meijs, viool en Claudia Couwenbergh, zang. Regisseur Yorick Stam en acteur Glenn Desmedt brachten Carl Smulders tot leven in toneelspel.

Alle drie de soirées waren van hoog cultureel niveau en werden druk tot zeer druk bezocht.

Voor het uitvoeren van de concerten is de Stichting afhankelijk van subsidiënten en sponsoren. Elke keer weer is het spannend of er voldoende middelen gegenereerd kunnen worden om uitvoeringen op niveau te kunnen financieren. Bij alle drie de soirées is dat de Stichting gelukt.

Alleen wanneer er voldoende geld via sponsoren en/of subsidiënten verkregen kan worden, is er de mogelijkheid om verdere soirees te organiseren. Alle gegenereerde middelen worden ook daadwerkelijk aangewend om artistieke activiteiten te financieren. Mocht er een overschot bij enige activiteit ontstaan dan worden die gelden in de toekomst gebruikt voor verdere artistieke uitvoeringen.

Naast de genoemde soirées heeft de stichting inmiddels meer activiteiten, groot of klein, veelal in samenwerking met andere partners, uitgevoerd.
Dit waren onder meer:

 1. Vrijheid-Vrede-Veerkracht: drieluik i.s.m. Stichting Dialoog Maastricht (o.a. uitgevoerd tijdens Festival Musica Sacra (2014)
 2. WO I en Maastricht: muziektheatervoorstelling in Gebouw M (Tapijnkazerne) i.o.v. Tout Maastricht (2014)
 3. Henri Hermans Festival: bijdrage aan programmering en muzikale uitvoering (2014)
 4. Diverse plaquettes: o.a. Carl Smulders (2013 – voormalig woonhuis Stadspark), Henri Hermans (2014 – voormalig woonhuis Prins Bisschopsingel en geboortehuis te Nuth) en Andree Bonhomme (2015 – geboortehuis Alexander Battalaan).
 5. Patina: muziektheatervoorstelling i.s.m. Studium Chorale (2015)
 6. Enkele reis naar het Paradijs – theatrale muzikale route i.o.v. Festival Musica Sacra (2015)
 7. Batta & Co: drie-daags festival gewijd aan cello/piano muziek van o.a. Maastrichtse componisten, i.s.m. Stichting Cello Sonate Nederland (2015)
 8. Nieuwjaarsconcert i.s.m. Ensemble 88 (2016)
 9. Onthulling plaquette Jean Lambrechts in Maastricht (19 juni 2016)
 10. Onthulling plaquette Jean Lambrechts in Tongeren (25 juni 2016)
 11. Opening Elisabeth Strouven Huis (2016)
 12. Jean Lambrechts 80 jaar - een muzikale hommage (2 oktober 2016)
 13. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2016)
 14. Nieuwjaarsconcert 'Europe Calling' i.s.m. Ensemble 88 (2017)
 15. Over Grenzen - theatraal concert i.s.m. VIA ZUID talentmakelaar (mei en september 2017)
 16. Jekerklassiek - programma onderdeel m.m.v. A' Meuse Saxophone Quartet (juni 2017)
 17. Concert en plaquette onthulling Jo van den Booren (oktober 2017)
 18. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2017)
 19. Nieuwjaarsconcert i.s.m. Ensemble 88 en het Neue Musik Ensemble Aachen (januari 2018)
 20. Jekerklassiek - programma onderdeel i.s.m. Blazersensemble Zuiderwind (juni 2018)
 21. Concert en plaquette onthulling Matty Niël i.s.m. Stichting Matty Niël (oktober 2018)
 22. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2018)
 23. Concert Frans Mulder (juni 2019)
 24. Jubileumweekend (juni 2019)
 25. Concert en plaquette onthulling Robert Heppener (oktober 2019)
 26. Festival Vocallis - programma onderdeel (november 2019)

Meer informatie over al deze activiteiten en nog meer kleinere activiteiten staan op www.maastrichtsecomponisten.eu vermeld (zie Terugblik).

Financiën

BALANS
Boekjaar Boekjaar Boekjaar
2019 2018 2017
ACTIVA
Vlottende activa
BTW-restitutie  €     3.967,00 €     1.167,00  €     1.756,00
Bank  €  10.757,53 €    11.661,82  €  10.697,16
ACTIVA totaal  €  14.724,53 € 12.828,82  €  12.453,16
PASSIVA
Eigen vermogen
Inleg oprichters  €        700,00 €        700,00  €        700,00
Overige doel reserves  €     1.600,00 €     1.600,00  €     1.600,00
Ingehouden winsten voorgaande jaren  €     8.009,29 €     7.422,15  €     6.546,15
Ingehouden winst dit jaar (2017/2018)
Toegerekend exploitatieverlies (2019)
 €     -1.944,76 €        587,14  €        876,00
Eigen vermogen totaal  €   8.364,53 € 10.309,29  €   9.722,15
Overlopende passiva  €     2.000,00 €     2.000,00  €     2.000,00
Overige kortlopende schuld (2017/2018)
Af te lossing lening Dominicanen (2019)
 €      4.360,00 €        519,53  €        731,01
PASSIVA totaal €  14.724,53 € 12.828,82  €  12.453,16

 

EXPLOITATIEREKENING
Boekjaar Boekjaar Boekjaar
2019 2018 2017
Baten
Sponsorbijdragen  €  22.300,00 € 12.300,00  €  24.100,00
Begunstigers  €       5.150,00 €        175,00  €        195,00
Opbrengst activiteiten  €      2.599,00  €       478,60  €        475,00
Eigen bijdrage SMC €      4.586, 31   
Baten totaal €      34.635,31 €12.953,60 €  24.770,00
Lasten
Webkosten  €                634,92  €        379,60  €        299,00
Bankkosten  €                 126,25  €        115,75  €        119,00
Algemene kosten  €             3.972,23 €     1.084,07  €     2.039,00
Partituur/instrumentenhuur  €                 108,17 €           36,95  €        418,00
Gagevergoeding artiesten  €           15.616,00 €        250,00  €     1.000,00
Productie  €            25.082,03 €      9.750,09  €  19.519,00
Bijdrage kosten  €                 754,00 €         750,00  €        500,00
Lasten totaal €         45.539,60 € 12.366,46 €23.894,00
Netto resultaat uit gewone bedrijfsvoering  €       -10.904,29 €        587,14  €       876,00
Resultaat na belasting  €        -10.904,29 €        587,14  €       876,00

 

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL JAARVERSLAG        

PER 31 DECEMBER 2019.
VALUTA in €

 1. Algemeen.

1.1. De Stichting Maastrichtse Componisten is opgericht op 6 augustus 2009, verder te noemen de Stichting.
1.2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.
1.3  De Stichting heeft ten doel:

 1. het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd,      gestudeerd en/of gewerkt hebben in Maastricht en hiermee een aantoonbare band hebben.
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

1.4  De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het doel worden verkregen door:

 1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling;
 2. subsidiegelden en sponsorgelden;
 3. toevallige baten.

1.5. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 6 leden. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

 1. Waarderingsgrondslagen.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders weergegeven.

Activa en passiva in vreemde valuta, voor zover voorkomend, zijn omgerekend in euro's aan de koers aan het eind van het jaar. Transacties in vreemde valuta, voor zover voorkomend, zijn omgerekend aan de koers op het tijdstip van de transactie.
De koersresultaten zijn geboekt onder koersverschillen.

De Stichting boekt alle inkomsten en uitgaven in de periode waarin zij als cashflow werkzaam zijn.

 1. Vaste Activa.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. De afschrijvingskosten worden berekend op basis van de technische levensduur van het actief.
In het jaar van aanschaf worden geen afschrijvingskosten berekend.              

 1. Vlottende activa.

4.1. Handelsdebiteuren.
Aangezien alle ontvangsten worden geadministreerd op basis van het kasstelsel zijn er geen debiteuren te rapporteren.

4.2. Transitoria.
Hieronder vallen nog te verrekenen BTW posten.

 1. Liquide middelen.

De liquide middelen zijn ter vrije beschikking van de Stichting.

 1. Eigen Vermogen.

Exploitatieresultaten over voorgaande jaren zijn zonder verrekening van vennootschapsbelasting door het bestuur verwerkt in het eigen vermogen van de stichting.

Het bestuur van de Stichting is van mening dat zij vrijgesteld is van het betalen van vennootschapsbelasting. Indien echter vanwege veranderde omstandigheden vennootschapsbelasting betaald moet worden, dan zal dit rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen, een accumulatie van exploitatieresultaten van het lopende jaar en de daaraan voorafgaande jaren geboekt gaan worden.

Het exploitatieresultaat over het financiële jaar 2019 is conform het bovenstaande in het eigen vermogen verwerkt.

 1. Langlopende schulden.

Er zijn geen langlopende schulden.

 1. Kortlopende schulden.

8.1. Leveranciers.
Onder dit hoofd worden opgenomen alle schulden met een (resterende) looptijd van ten hoogste een jaar.

8.2. Transitoria.
Hieronder zijn opgenomen de nog te verrekenen bedragen.

 1. Productie.

Hieronder zijn opgenomen de kosten voor de projecten die in het verslagjaar zijn uitgevoerd.

 1. Bijdrage kosten.

Hieronder zijn opgenomen de bijdragen aan het Universiteits-Orkest en Festival Vocallis 2019.

 1. Personeel.

De Stichting heeft geen personeel in dienst.

 1. Statutair Bestuur.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vastgesteld aantal van zes bestuurders.

 1. Jaarrekening.

Conform artikel 5 lid 2 van de statuten van de Stichting worden de jaarstukken door het bestuur vastgesteld. Het bestuur besluit het exploitatieresultaat over het financiële jaar 2019 zonder verrekening van vennootschapsbelasting te verwerken in het eigen vermogen.

Maastricht, 10 maart 2020

Het Bestuur:

De heer P.G.G. Eggen (Voorzitter)
Mevrouw Z.E. Meli (Secretaris)
De heer K. Damhof (Penningmeester)
De heer A.L.H.M. Harmes (bestuurslid)
De heer J.J.F. van den Boogard (bestuurslid)
De heer P.M. Vermeulen (bestuurslid)